THE EFFECTS OF AGE, SEX, AND BODY MASS INDEX ON THE DETECTION OF APPENDIX SONOGRAPHICALLY Apendiksin sonografik olarak değerlendirilmesinde yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksinin etkisi.

  • Mikail İnal
  • Birsen Ünal Daphan
  • Yasemin Karadeniz Bilgili
Keywords: Appendix, appendicitis, tissue harmonic imaging, ultrasound, BMI

Abstract

Sonographically visualising the normal appendix precludes unnecessary examination and may reduce negative appendectomy rates. In addition, the appendix cannot always be displayed successfully with ultrasonography (US). In this study, we aimed to investigate the effects of age, sex, and body mass index (BMI) on the detection of a normally vermiform appendix by US.

The study included 173 patients who applied for routine US examinations with no clinical findings of appendicitis. Age, BMI (only in adult patients), and gender were recorded. We searched for the appendix in each patientusing both tissue harmonic imaging (THI) and conventional US after the routine US examinations. When the appendix was found, localisation and diameter were recorded. The two methods were compared in all patients, and the relation between the rate of visualisation and BMI was determined.

The appendix was found in 59% of the patients: 50% of women, 41% of men, and 93% of children. Statistically, the detection rate was significantly higher in children. The ratios of visualisation in patients with BMIs <25 were 55% in females and 56% in males. In patients with higher BMIs, the ratios were 46% and 29%, respectively. Considering male and female patients together, the ratios were 55% in patients with BMIs <25 and 40% in patients with higher BMIs. There was a significant difference in the appendix detection rate between observers using the two imaging techniques.

There are differences between observers when detecting the appendix, and there is a significant correlation between appendix visualisation and BMI. THI visualises the appendix better than conventional US does. THI and conventional US are more successful in children than in adults, and in detecting pathological appendices than normal appendices in all groups.

Özet

Apendiksin sonografik olarak gösterilmesi gereksiz incelemelerin önüne geçer ve negatif apendektomi oranlarını azaltabilir. Ayrıca apendiks her zaman ultrasonografi (US) ile başarılı bir şekilde gösterilemeyebilir. Biz bu çalışmada yaş, cinsiyet, Beden Kitle İndeksi’nin (BKİ), normal vermiform apendiksin US ile saptanmasına olan etkilerini araştırmayı amaçladık.

Çalışmaya klinik olarak apandisit bulgusu olmayan, rutin US incelemesi için başvuran toplam 173 hasta dahil edildi. Hastaların yaş, BKİ (sadece erişkin hastalarda) ve cinsiyetleri kaydedildi. Rutin US incelemesinden sonra, her hastada doku harmonik görüntüleme ve konvansiyonel US ile apendiks araştırıldı. Apendiks bulunduğu zaman lokalizasyon ve çapı kaydedildi. Tüm hastalarda her iki yöntem karşılaştırıldı ve apendiksin görülme oranı ile BKİ arasındaki ilişki tesbit edildi.

Apendiks hastaların 59%’unda tesbit edildi; kadınlarda 50%, erkeklerde 41%, çocuklarda 93% oranında gösterildi. Apendiksin gösterilme oranı çocuklarda istatistiksel olarak yüksekti. BKİ 25’ten küçük olan hastalarda apendiksin izlenme oranı kadınlarda 55%, erkeklerde 56% idi. BKİ daha yüksek olanlarda buoranlar sırasıyla, 46% ve 29% şeklindeydi. Kadın ve erkekler birlikte düşünüldüğünde BKİ 25’ten küçük olanlarda bu oran 55%, BKİ daha büyük olanlarda ise 40% şeklindeydi. Her iki inceleme tekniğini kullanan gözlemciler arasında apendiks tespit oranı açısından anlamlı bir fark izlendi.

Apendiksin tespit edilmesi açısından gözlemciler arasında belirgin farklar mevcuttur. Ayrıca, BKİ ile apendiksin izlenmesi arasında anlamlı korelasyon tespit edilmiştir. Doku harmonik görüntüleme konvansiyonel US’ye göre apendiksi daha iyi göstermektedir. Doku harmonik görüntüleme ve konvansiyonel US tüm gruplarda patolojik apendiksin normal apendiksden ayrımında oldukça faydalıdır.

Author Biographies

Mikail İnal

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Radyoloji ABD, Kırıkkale

Birsen Ünal Daphan

Kırıkkale University School of Medicine, Kırıkkale, Turkey

Yasemin Karadeniz Bilgili

Kırıkkale University School of Medicine, Kırıkkale, Turkey

Published
2017-01-25
Section
Articles