CAN BE USED THE NYLON CABLE TIE AS SETON IN THE TREATMENT OF COMPLICATED FISTULAS? Komplike fistüllerin tedavisinde naylon kablo bağı seton olarak kullanılabilir mi?

  • Yılmaz Polat
  • Bekir Sarıcık
Keywords: Perianal fistula, seton, nylon cable tie

Abstract

Perianal fistula (PF) is the common diseases required surgical intervention in perianal region. The majority of PF can be easily treated with fistulotomy. However, the seton technique to avoid fecal incontinence and recurrence is used often in the surgical treatment of complicated PF. In this study, we aimed to investigate the availability of nylon cable tie as seton technique.

Between January 2011and December 2013, 27 patients with the diagnosis of complex perianal fistulas performed nylon cable tie seton sutures were included to the study in Elazığ Medical Park Hospital. 22 (81.9%) of the patients in the study were male and transsfinkteric fistula was obtained in 16 patients (59.25%). Mean follow-up was 10 months respectively. Surgical site infection responsive surgical site infections antibiotic therapy was detected in 1 patient with diabetes. In any patient was detected recurrence or incontinence

We suggest that the nylon cable tie can be used as seton in the treatment of complicated fistulas due to cheap, easy to implement and reliable material.

ÖZET

Perianal bölgenin sık rastlanan ve cerrahi müdahale gerektiren hastalıkları içerisinde perianal fistüller (PF) ön sıralarda yer almaktadır.  PF’lerin çoğunluğu fistülotomi ile kolayca tedavi edilebilir. Ancak, komplike PF’lerin cerrahi tedavisinde fekal inkontinans ve nüks oluşmaması için sıklıkla seton tekniği kullanılmaktadır. Bu çalışmada seton tekniğinde naylon kablo bağının kullanılabilirliğini araştırmak amaçlanmıştır.

Elazığ Medical Park hastanesinde Ocak-2011 ile Aralık-2013 yılları arasında komplike perianal fistül tanısı konan ve seton sütür olarak naylon kablo bağı uygulanan 27 hasta çalışmaya dahil edildi.

Çalışmaya alınan hastaların 22’si (81,9%) erkekti ve 16 hastada (59,25%) transsfinkterik fistül mevcuttu. Ortalama takip süresi 10 ay olarak saptandı. Postoperatif dönemde diyabeti bulunan 1 (3,7%)hastada antibiyoterapiye yanıt veren cerrahi alan enfeksiyonu saptandı. Hiçbir hastada nüks veya inkontinans saptanmadı

Ucuz, uygulanabilmesi kolay ve güvenilir bir materyal olan naylon kablo bağının komplike fistüllerin tedavisinde seton materyali olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

Published
2017-03-11
Section
Articles