A COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF THE SODIUM PHOSPHATE AND SENNOSIDES USED IN PREPARATION FOR COLONOSCOPY. Kolonoskopi hazırlığı için kullanılan NaP ve Sennosid bileşiklerinin etkinliklerinin karşılaştırılması.

  • Murat Yıldar
  • İsmail Yaman
  • Murat Başbuğ
  • Faruk Çavdar
  • Hayrullah Derici
Keywords: Colonoscopy preperation, sodium phosphate, sennoside

Abstract

Polyethylene glycol (PEG) and sodium phosphate (NaP) are routinely used for colonoscopy preparation (CP). However, PEG’s high volume and the fact that NaP can cause electrolyte anomalies and renal toxicity limit the use of these in high risk patient groups. Sennosides, which are not commonly used exclusively for CP, are better tolerated but are thought to provide inadequate cleansing and are therefore generally employed additionally to a PEG regimen. The exclusive use of sennosides for CP is controversial. This study compared the effects of NaP and sennosides in CP.

Patients undergoing colonoscopy and admitted to the colonoscopy unit from June 2013 to August 2014 were investigated retrospectively. Patients using NaP and sennoside in the cleansing protocol were compared on the basis of the cleansing regimen used in terms of age, sex, body mass index (BMI), potential complications during preparation such as nausea, vomiting, abdominal pain, headache and dizziness, time to reach the cecum, total duration of colonoscopy, rate of polyp determination and colonic cleanliness based on the Boston Bowel Preparation Scale (BPPS).

Forty (46.0%) of the 87 patients were male and 47 (54.0%) were female. Mean age was 53.7±12.0 and mean BMI was 28.5±4.4. No significant difference was determined between the groups in terms of sex, age or BMI. Right colon BPPS score was significantly higher in the NaP group than in the sennoside group (2.4±0.6 and 2.1±0.8, respectively). This elevation did not significantly affect the rates of polyp detection between the groups. Significantly more nausea, vomiting, dizziness and headache were seen in the NaP group.

NaP has a higher incidence of side-effects but provides more effective cleansing in the cecum and descending colon compared to sennosides, although this does not significantly affect the rate of polyp detection. We therefore suggest that the better-tolerated sennosides can be used as an alternative to NaP in routine preparation for colonoscopy.

Özet

Kolonoskopi hazırlığında polietilen glikol (PEG)  ve sodyum fosfat (NaP) rutin olarak kullanılmaktadır. Fakat PEG’in yüksek volüm içeriği, NaP’ın ise elektrolit anomalileri ve renal toksisiteye neden olabilmesi riskli hasta gruplarında kullanımlarını kısıtlamaktadır. Kolon temizliği için tek başına kullanılması daha az tercih edilen Sennosidler ise daha iyi tolere edilmektedir fakat yetersiz temizlik sağladığı düşüncesiyle daha çok PEG rejimine ek olarak kullanılmaktadırlar. Sennosidlerin kolon temizliği için tek başına kullanılması ise tartışmalıdır. Bu çalışmada kolonoskopi hazırlığında NaP ve Sennosidlerin etkileri karşılaştırıldı.

Haziran 2013 ve ağustos 2014 tarihleri arasında kolonoskopi yapılan ve temizlik protokolünde NaP ile sennosid bazlı ilaçlar kullanılan hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastalar kullanılan temizlik rejimine göre yaş, cinsiyet, body mass index (BMI) ve hazırlık sırasında olabilecek bulantı, kusma, karın ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi gibi komplikasyonlar, çekuma ulaşma süresi, total kolonoskopi süresi, polip saptanma oranı ve Boston Bowel Preperation Scale (BPPS)’ya göre kolon temizliği açısından karşılaştırıldı.

Çalışmaya alınan 87 hastanın 40 (46.0%)’ı erkek, 47 (54.0%)’si kadındı. Ortalama yaş 53,7±12,0, BMI 28,5±4,4 idi. Gruplar arasında cinsiyet, yaş ve BMI açısından anlamlı fark saptanmadı. Sağ kolon BBPS skoru NaP kullanan grupta Sennosid grubuna  göre anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla 2,4±0,6 ve 2,1±0,8). Bu yükseklik gruplar arasında polip saptanma oranını anlamlı olarak değiştirmemişti. Bulantı, kusma, başdönmesi ve başağrısı NaP kullanılan grupta anlamlı olarak daha fazla görülmüştü.

Daha yüksek yan etki insidansına sahip olan NaP çekum ve çıkan kolonda sennosidlerden daha etkin temizlik sağlıyor fakat bu durum polip saptanma oranını anlamlı olarak değiştirmiyor. Bu yüzden biz daha iyi tolere edilebilen sennosidlerin NaP a alternatif olarak kolonoskopi hazırlığında rutin olarak kullanılabileceğini düşünüyoruz.

Author Biographies

Murat Yıldar

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye

İsmail Yaman

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye

Murat Başbuğ

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye

Published
2016-12-29
Section
Articles