MANAGEMENT OF PERIPHERIC NEUROPATHY FOLLOWING LAPAROSCOPIC SLEEVE GASTRECTOMY. Laparoskopik Sleeve Gastrektomi sonrası gelişen periferik nöropati ve tedavi yönetimi.

  • Varlık Erol
  • Övgü Anıl Öztürkeri
  • Tuğba Han Yılmaz
  • Sinan Emre
  • Hüseyin Gülay
Keywords: Morbid obesity, sleeve gastrectomy, peripheral neuropathy

Abstract

In this study, it is aimed to examine the peripheral neuropathy, which is one of the rare complications as well as Laparoscopic Sleeve Gastrectomy’s (LSG), which is applied in the treatment of morbid obesity, effectiveness in weight loss and in the elimination of associated diseases. Also, the things to take into consideration and the treatment management in pre-operation and post-operative periods.

Among 72 patients treated with LSG between the period September 2014 and September 2015, 2 patients (%2.7) diagnosed with peripheral neuropathy and 2 patients treated with LSG which was applied outside the center were enrolled into the study, accounting for a total of 4 patients.

Bilateral drop foot, lower extremital loss of strength, patellar and Achilles deep tendon reflex loss were observed in two of the four patients involved into the study. Findings of nerve conduction velocity deceleration in nerve conduction studies infixing axonal sensorimotor distal polyneuropathy, and obvious denervation were also observed. While the other two patients were present with severe noropathic complaints and they had moderate loss of deep tendon reflexes and decreased vibration sensation, the treatment was started with the prediagnosis of nuritional noropathy, despite the imaging and nerve conduction tests reported as normal.All patients were started multiple micronutrients treatment (B1 , B6, B12, folate , vitamin E , vitamin D and zinc ) and in the follow-up (from 2 months) complete clinical and electrophysiological responses were observed.

Following LSG, a rare complications such as polyradiculoneuropathy and polyneuropathy encephalopathy, optic neuropathy, myelopathy, may occur due to deficiencies in elements such as vitamin D and zinc and B1, B6, B12, folate, and vitamin E. Therefore, close support and follow up of serum levels of minerals and micronutrients following surgery will help to prevent deficiencies without turning into symptomatic ones.

Özet

Bu çalışmada, morbid obezite tedavisinde uygulanan Laparoskopik Sleeve Gastrektomi’nin (LSG) kilo kaybı ve yandaş hastalıkların giderilmesindeki etkinliğinin yanı sıra nadir görülen komplikasyonlarından biri olan periferik nöropati, operasyon öncesi ve operasyon sonrası dönemde dikkat edilmesi gerekenler ve tedavi yönetiminin irdelenmesi amaçlandı.

Eylül 2014-Eylül 2015 tarihleri arasında LSG uygulanan 72 hastadan periferik nöropati tanısı alan 2 (%2.7) hasta ve dış merkezde LSG uygulanan 2 hasta olmak üzere toplam 4 hasta çalışmaya dahil edildi.

Çalışmaya dahil edilen 4 hastadan iki hastada bilateral düşük ayak, alt ekstremite distal kuvvet kaybı, patellar ve aşil derin tendon refleks kaybı saptandı. Sinir iletim çalışmalarında aksonal sensorimotor distal polinöropatiyi telkin eden sinir iletim hızı yavaşlamaları ve belirgin denervasyon bulguları saptandı. Diğer iki hastanın ciddi nöropatik şikayetleri olmasına ve yapılan nörolojik muayenede vibrasyon duyusunda azalma ve ılımlı derin tendon refleksi kaybı mevcut iken, görüntüleme ve sinir ileti tetkiklerinin normal olarak rapor edilmesine rağmen nutrisyonel nöropati ön tanısı ile tedavi başlandı. Tüm hastalara çoklu mikronutrient tedavisi (B1, B6, B12, folat, E vitamini, D vitamini ve çinko) başlandı ve izlemde (2. aydan itibaren) klinik ve elektrofizyolojik tam yanıt alındığı gözlendi.

LSG sonrası B1, B6, B12, folat, E vitamini, D vitamini ve çinko gibi elementlerdeki eksiklikler nedeni ile ensefalopati, optik nöropati, miyelopati, poliradikülonöropati ve polinöropati gibi nadir görülen komplikasyonlar meydana gelebilir. Bu nedenle bu mikronutrient ve minerallerin serum düzeylerinin cerrahi sonrası yakın takip edilmesi ve desteklenmesi, eksikliklerin semptomatik olmadan önlenmesine yardımcı olacaktır.

Author Biography

Varlık Erol

Başkent Üniversitesi, Zübeyde Hanm Uygulama ve Araştırma Merkezi, Genel Cerrahi Kliniği,  İzmir / Turkey

Published
2016-12-29
Section
Articles