New marker searches for the diagnosis of acute appendicitis. A retrospective study.

Akut apandisit tanısında yeni markır arayışları. Retrospektif bir çalışma.

Authors

  • Bülent Kaya S.B.Ü Haydarpaşa Numune E.A.H
  • Gökhan Davudoğlu

Keywords:

apandisit, lökosit crp

Abstract

Acute appendicitis is one of the most common pathologies in emergency surgery practice. While many patients apply with classical symptoms and physical examination findings, some patients experience diagnostic difficulties. The files of 58 patients who were operated in our clinic with a preliminary diagnosis of acute appendicitis were analyzed retrospectively. The diagnosis of the patients was made by history, physical examination, laboratory values ​​and imaging method results. The patients were divided into groups as negative appendectomy, non-complicated and complicated appendicitis according to the operation findings and pathology results. When laboratory parameters were examined, the difference between patients with negative appendectomy and those with positive appendectomy was statistically significant for leukocyte count, neutrophil count, lymphocyte count, CRP level, neutrophil lymphocyte ratio (NLR and platelet lymphocyte ratio (PLR).

As a result of our study; In complicated and noncomplicated appendicitis cases, NLR (neutrophil-lymphocyte ratio) and PLR (Platelet lymphocyte ratio) can be used as a strong diagnostic marker in cases of inflammatory process.

ÖZET

Akut apandisit acil cerrahi pratiğinde en sık görülen patolojilerden birisidir. Birçok hasta klasik semptomlar ve fizik muayene bulguları ile başvururken bazı hastalarda tanı güçlüğü yaşanmaktadır. Kliniğimizde akut apandisit ön tanısı ile opere edilen 58  hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların tanısı,  anamnez, fizik muayene, laboratuar değerleri ve görüntüleme yöntem sonuçlarıyla kondu. Hastalar   operasyon bulguları ve patoloji sonuçlarına göre  negatif apendektomi, non-komplike ve komplike apandisit   olarak gruplara ayrıldı. Laboratuvar parametreleri incelendiğinde negatif apendektomili olgularla pozitif apendektomili olgular arasındaki fark lökosit sayısı, nötrofil sayısı, lenfosit sayısı, CRP seviyesi, nötrofil lenfosit oranı (NLR ve platelet lenfosit oranı (PLR) için  istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05).

Çalışmamızın sonucu olarak; komplike ve nonkomplike apandisit vakalarında inflamatuvar sürecin göstergesi olarak ve de özellikle komplikasyona gidişte NLR (nötrofil- lenfosit oranı) ve PLR (Platelet lenfosit oranı) güçlü bir tanı markeri olarak kullanılabilir.

Author Biography

Gökhan Davudoğlu

Medieva Hastanesi

Published

2020-08-06

Issue

Section

Articles