Examination of liver masses with contrast enhanced dynamic flow ultrasonography. KARACİĞER KİTLELERİNİN KONTRASTLI DİNAMİK AKIM ULTRASONOGRAFİSİ İLE İNCELENMESİ.

  • Mikail İnal
  • Ali Demirci
Keywords: Liver; liver tumor; ultrasonography; doppler; contrast media

Abstract

Aim is to investigate the effect of contrast enhanced dynamic flow ultrasonography in characterisation of liver masses.

Forty patients with fortyfour focal liver lesions were first examined with conventional ultrasonography, color doppler, power doppler and contrast enhanced dynamic flow ultrasonography. Definite diagnosis of the lesions were as follows; 6 HCC, 13 metastases, 21 hemangiomas, 1 FNH, 2 hydatid cysts and 1 regeneration nodule. These lesions were then examined by dynamic flow ultrasonography with levovist 2,5/4 gr flk (contrast agent that contains galactose and palmitic acid). The vascular phase (arterial-portal) and parenchymal phase enhancement patterns were investigated.

Accepting the arterial phase enhancement and later phase perfusion defect as a malignancy criteria, the sensitivity and specificity were 73,6% and 100% respectively. Accepting the later phase contrast enchancement as a benignity criteria,  the sensitivity and specificity were 100% and 89,4% respectively. The sensitivity and specificity of the nodülar enhancement in hemangiomas were 95,2% and 100% respectively. The sensitivity and specificity, demonsrating the tumour vessel of HCC in arterial and portal phases were 66.6% and 100% respectively.

Contrast enhanced dynamic flow ultrasonography is an effective method in characterisation of liver masses.

ÖZET

Amaç karaciğer kitlelerinin karakterizasyonunda kontrastlı dinamik akım ultrasonografinin etkinliğinin araştırılmasıdır.

Kırkdört fokal karaciğer lezyonu olan 40 hasta öncelikle gri skala ultrasonografi, renkli doppler, power doppler ve kontrastsız dinamik akım ultrasonografi ile incelendi. Lezyonların kesin tanıları 6 HCC, 13 metastaz, 21 hemanjiom, 1 FNH, 2 kist hidatik ve 1 rejenerasyon nodülü şeklindeydi. Bu lezyonlar Levovist 2,5/4 gr. flk (galaktoz ve palmitik asit içeren ekokontrast ajan) kullanılarak kontrastlı dinamik akım ultrasonografi ile incelendi. Lezyonlarda vasküler faz  (arteryel-portal) ve parankimal fazda kontrastlanma paternleri araştırıldı.

Lezyonların arteryel fazda kontrast tutup geç fazda perfüzyon defekti izlenmesi malignite kriteri olarak alındığında bunun sensitivite ve spesifisitesi sırasıyla %73,6 ve %100 olarak hesaplandı. Lezyonların geç fazda kontrast tutması benignite kriteri olarak alındığında bunun sensitivite ve spesifisitesi sırasıyla %100 ve %89,4 olarak hesaplandı. Hemanjiomlarda (arteryel / portal fazda) nodüler tutulumun sensitivite ve spesifisitesi sırasıyla %95,2 ve %100 olarak hesaplandı. Hepatosellüler karsinomada arteryel ve portal fazda tümör damarı imajı görülmesinin sensitivite ve spesifisitesi sırayla %66,6 ve %100 olarak hesaplandı.

Karaciğer kitlelerinin karakterizasyonunda kontrastlı dinamik akım ultrasonografi etkin bir yöntemdir.

Author Biographies

Mikail İnal

Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi, Radyoloji1 Kliniği,   Ankara

Ali Demirci

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji2 ABD,    Kocaeli / Türkiye

Published
2017-01-26
Section
Articles