SURGICAL SITE INFECTION AFTER SURGERY FOR COLORECTAL CANCER. Kolorektal kanserlerincerrahi tedavisi sonrasında görülen cerrahi enfeksiyonlar.

  • Zuzana Adamova
Keywords: Surgical site infection, colorectal surgery, risk factors, albumin, prealbumin, protein

Abstract

Surgical site infection (SSI) is one of the most common  morbidities following colorectal surgery. We  identify risk factors to predict the likelihood that a patient will develop a SSI after a colorectal resection for colorectal cancer.

This investigation was designed as a retrospective study of 67 patients who underwent colorectal resection for colorectal cancer. We evaluated influence of gender, age, nutritional status indicators, body mass index, ASA score, diabetes mellitus and local tumor stage.

A total of 14 (21%) incisional SSIs were identified.  Patients who developed incisional SSI were mostly male, obese, they have  higher ASA score, local more advanced tumor, and they were more often diabetics. But the difference was not statistically significant. Only hypoalbuminemia (P = 0.01) and hypoproteinemia (P = 0.02) proved to be statistically significant risk factors for SSI.

In conclusion, good preoperative nutritional status (based on albumin and total protein level) is the most important factor for preventing SSI in patients with colorectal cancer surgery.

ÖZET

Cerrahi yara enfeksiyonlarıkolorektal cerrahi sonrasındaki en önemli morbidite nedenlerinden birisidir. Kolorektal tümörler için yapılan cerrahi rezeksiyonları takiben gelişen cerrahi yara enfeksiyonlarının önceden tesbitini sağlayabilecek olan risk faktörlerini tanımladık.

Bu retrospektif çalışmaya 67 kolorektal kanser vakası dahil edildi. Çalışmada cinsiyet, yaş, beslenme durumu indikatörleri, vücut kitle indeksi, ASA skoru, diyabet ve tümörün evresi araştırıldı.

Vakaların 14’ünde (%21) Cerrahi yara enfeksiyonu saptandı. Enfekte vakaların çoğu erkek, şişman, ASA skoru yükselmiş ve sıklıkla diyabetli hastalardı. Ancak bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi. Bir risk faktörü olarak, hipoalbuminemi (P=0.01) ve hipoproteinemi (P=0.02) cerrahi yara enfeksiyonu içinistatistiksel olarak anlamlıydı.

Sonuç olarak, kolorektal kanserlerin cerrahi tedavisine bağlı olarak ortaya çıkan cerrahi yara enfeksiyonlarından korunmak için,preoperatif dönemde yapılacak dengeli nutrisyonel desteğin önemli olduğu saptandı.

Author Biography

Zuzana Adamova

Vsetin Hospital et Masaryk University Brno, Czech Republic

Published
2017-02-22
Section
Articles